Vyhledávání náhradních dílů

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
www.oparts.cz / www.noparts.cz / www.poparts.cz
(dále jen „VOP“)

I. Obecná ustanovení

 1. Václav Vítů, IČO: 86824368, sídlem Teplická 393/11, 417 41 Krupka (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetových serverů oparts.cz, noparts.cz a poparts.cz, dostupných na adrese (URL) http://www.oparts.cz/ a http://www.noparts.cz/ http://www.poparts.cz/ (dále jednotlivě jen „Server“ či společně jen „Servery“).
 2. Provozovatel poskytuje prostor na Serverech pro účely inzerce náhradních autodílů a autopříslušenství, zejména autodílů staršího data výroby (po expiraci, tzv. ležáky) (dále jen „Služba“). Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jen „Systém“), sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů.
 3. Objednatelem Služeb jsou zejména fyzické osoby podnikající a obchodní společnosti, případně spotřebitelé (dále jen „Objednatel“).
 4. Objednatel není oprávněn umožnit třetím osobám přístup do Systému. Každý inzerent je povinen zajistit si svůj vlastní přístup do Systému prostřednictvím samostatné registrace. Pokud Objednatel poruší tento bod Podmínek a umožní inzerování třetí osobě prostřednictvím svého přístupu do Systému, je Provozovatel oprávněn tomuto Objednateli zrušit jeho registraci bez náhrady a nároku na vrácení poměrné části uhrazené ceny za Služby.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud odporuje zájmům Provozovatele či je v rozporu s těmito VOP.
 6. V případech, kdy je Objednatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Objednatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

II. Rozsah a obsah předmětu plnění

 1.  Placený přístup do Systému Služby získá Objednatel registrací u obchodního zástupce Provozovatele, v rámci které Objednatel vyplní povinné údaje (firma, IČO, sídlo, email, telefon) a zvolí si heslo pro přístup do Systému.
 2. Registraci schvaluje Provozovatel, který může registraci i bez uvedení důvodu odmítnout.
 3. Provozovatel je oprávněn v jednotlivých případech vyžadovat uzavření samostatné smlouvy s Objednatelem, která bude podrobněji upravovat smluvní vztah Provozovatele a Objednatele.
 4. Inzerovat na Serverech je možné pouze následujícím způsobem:
  • na oparts.cz pouze nepoužité originální autodíly;
  • na noparts.cz pouze nepoužité neoriginální autodíly;
  • na poparts.cz pouze použité originální i neoriginální autodíly.
 5. Službu lze objednat vždy na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců s tím, že po uplynutí objednané doby lze Službu prodloužit na základě nové objednávky. Automatické prodloužení není možné.
 6. Placený přístup do Systému Služby Objednateli umožňuje: zobrazit nabídku produktu nabízeného Objednatelem včetně fotografie tohoto produktu na Serveru, uvést technické a doplňkové informace k nabízenému produktu, zobrazit kontaktní údaje Objednatele, uvést otevírací dobu Objednatele, zobrazit Objednatele na mapě včetně zobrazení loga Objednatele.
 7. Objednatel není oprávněn své přístupové údaje do Systému zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a/nebo o neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě závadného jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Systému a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla a za náhradu vzniklé újmy.
 8. Objednatel je oprávněn zadávat přes Systém pouze vlastní inzerci. Objednatel je oprávněn zadávat inzerci toliko na produkty, které má aktuálně v nabídce, a v případě jejich prodeje takovou inzerci ihned odstranit.
 9. Objednatel bere na vědomí, že údaje zveřejňované Objednatelem na Serverech jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě internet.
 10. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu níže uvedeným způsobem (čl. 3. Finanční podmínky).
 11. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Systému, včetně identifikace fakturačního subjektu, jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.
 12. Objednatel je povinen uvádět v inzerátech cenu nabízeného produktu v Kč, přičemž cena musí být nejméně o 50 % nižší než katalogová cena příslušného produktu. U plátců daně z přidané hodnoty se jedná o prodejní cenu včetně platné sazby této daně.
 13. V případě, že součástí inzerátu Objednatele jsou jakékoli obrázky, je Objednatel povinen prezentovat pouze skutečnosti odpovídající fotografie, související s inzerovaným produktem. V inzerátech nelze uvádět odkaz na další internetové stránky či nabídku formou URL či hypertextových odkazů apod.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby, tj. i do náhledu konkrétního inzerátu, umístit reklamu třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na zboží či služby Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Objednatele.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující zavádějící či klamavé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto inzeráty. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat inzeráty odporující těmto VOP, a to též bez náhrady. Pokud bude Objednatel opakovaně uvádět zavádějící či klamavé údaje, je Provozovatel oprávněn bez náhrady smazat celou databázi inzerce Objednatele na Serverech a zrušit Objednateli registraci v Systému bez náhrady či nároku na vrácení poměrné části uhrazené ceny za Službu.
 16. Objednatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
  • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
  • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele; anebo
  • jsou v rozporu s těmito VOP či v rozporu s obecnými pravidly inzerce.
 18. Veškerá data zadává Objednatel do Systému Provozovatele na vlastní náklady, vlastním jménem a vlastními silami.
 19. V případě, že Provozovatel zjistí, že Objednatel v rámci své registrace zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci tohoto Objednatele smazat bez náhrady či nároku na vrácení poměrné části uhrazení ceny za Službu.
 20. Objednatel může kdykoli zrušit svojí registraci ve Službě kontaktováním podpory, a to rovněž bez jakékoli náhrady či nároku na vrácení poměrné části uhrazené ceny za Službu.
 21. Objednatel se zavazuje u všech svých inzerátů dodržovat obecná pravidla inzerce.
 22. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si však vyhrazuje právo kontroly inzerátů, jak namátkové, tak cílené. Zjistí-li Provozovatel, že existuje důvodné podezření o tom, že daný inzerát vykazuje znaky klamavé či dokonce podvodné nabídky, vyhrazuje si právo takový inzerát bez náhrady a upozornění smazat a účet pod kterým byl inzerát vložen zablokovat, bez jakékoli náhrady či nároku na vrácení poměrné části uhrazené ceny za Službu.
 23. Objednatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Systému, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, v plné výši odškodní. Objednatel tedy v plném rozsahu odpovídá zejména za jakékoli porušení práv z duševního vlastnictví, autorských práv k jakémukoli grafickému znázornění, fotografiím nebo jinému výsledku duševní tvořivé činnosti třetí osoby a je povinen případné nároky dotčených osob v celém rozsahu uspokojit.
 24. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Systému.
 25. Pro případ vyšší moci není Poskytovatel povinen plnit závazky vůči Objednateli a není ani odpovědný za případnou škodu Objednatele.

III. Finanční podmínky

 1. Služba je zpoplatněna částkou 2.500,- Kč bez DPH na 1 rok s limitem zveřejnění max. 100 inzerátů, přičemž neomezená inzerce či dodatečné služby je možné sjednat dle individuálních požadavků u obchodního zástupce Provozovatele.
 2. Provozovatel je oprávněn vyžadovat uhrazení Služby předem.
 3. Provozovatel vystaví Objednateli fakturu na objednané služby pro konkrétní období sjednané mezi Provozovatelem a Objednatelem. Tuto zálohovou fakturu zašle Provozovatel Objednateli e-mailem.
 4. Objednatel se zavazuje uhradit Provozovateli částku uvedenou na faktuře, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře, přičemž dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet Provozovatele. Splatnost faktury je vždy 14 dní.
 5. Objednatelem zadaná inzerce je poprvé zveřejněna nejpozději do pěti (5) dnů od připsání úhrady faktury na účet Provozovatele, ne však dříve, než začne běžet objednané období registrace.
 6. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen inzerci příslušného Objednatele uveřejnit.
 7. Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky inzerce Objednatele v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti, a to i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.

IV. Reklamace

 1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně na kontaktní údaje Provozovatele. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, podle toho, která skutečnost nastala dříve. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 kalendářních dní ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění.
 2. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, která se týká a negativně ovlivňuje zveřejnění inzerce objednané Objednatelem, po dobu delší než 7 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
 3. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Serverů.
 4. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za reklamace konkrétního inzerovaného zboží, nezajištuje a neodpovídá za dopravu inzerovaného zboží ani za jiné okolnosti s inzerovaným zbožím souvisejícím, kdy všechny tyto aspekty se řídí smluvním vztahem mezi Objednatelem a kupujícím (třetí osobou).

V. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. V rámci samotného poskytování služeb on-line reklamy však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů.
 3. Pro účely užívání Služby Objednavatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednavatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Objednavatelem při užívání Služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
 4. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Objednavatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Objednavatel, jako subjekt osobních údajů.
 5. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 5 odst. 3. a 4. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 6. Objednavatel svou registrací uděluje Provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Objednavatelem poskytnuté e-mailové adresy.
 7. Pokud Objednavatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Objednavatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Objednavatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 8. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti těmito VOP neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jakékoliv užití obsahu Serverů, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Servery určeny, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serverech pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
 3. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat.
 4. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené pátým dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto VOP změnit, a to zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Objednavateli minimálně 7 dní před účinností této změny. Objednavatel má právo odmítnout změnu VOP a ukončit registraci a z tohoto důvodu tyto VOP vypovědět písemně zasláním na adresu sídla Provozovatele, v tomto případě mu náleží vrácení poměrné části úhrady za registraci. Pokud Objednatel užívá po účinnosti změny VOP i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu VOP.
 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2019.